Regulamin 2016:

Projekt Regulaminu na 2016 rok:

MiÄ™dzynarodowe Mistrzostwa Wspólnego GoÅ‚Ä™bnika Centrum 2016 r

INFORMACJE I KONTAKT W JĘZYKU NIEMIECKIM

ALEKSANDER KARWOT - TEL.0049 25959320 , YEVHENIY GUDZ- TEL.004915143604121

                                                                 

1.  UdziaÅ‚ w zawodach może brać każdy hodowca,(oprócz organizatora), który zgÅ‚osi goÅ‚Ä™bie

     rocznika 2016 i speÅ‚ni wszystkie warunki okreÅ›lone w regulaminie ,oraz

     wypeÅ‚ni formularz zgÅ‚oszeniowy.

2.  Warunkiem zgÅ‚oszenia uczestnictwa jest uiszczenie wpÅ‚aty(wykupu tzw. biletu wstÄ™pu do WG ) w wysokoÅ›ci 70zÅ‚ za każdego   

zgłoszonego gołębia , oraz pozostałą część do momentu dostarczenia gołębi ( wraz z potwierdzeniem wpłaty)*

    Po upÅ‚ywie 14 dni od wyznaczonego terminu w przypadku braku wpÅ‚aty osoba jest skreÅ›lana z listy.

      

   Numer konta bankowego: 31144012570000000001913794

                                          SWIFT BPKOPLPW

                                          IBAN:PL31144012570000000001913794

                                          Dane odbiorcy:

                                          Wspólny GoÅ‚Ä™bnik Centrum Mariusz Tosik

 

     Termin przyjmowania goÅ‚Ä™bi od 20.04.2016 – 25.05.2016. z kartami wÅ‚asnoÅ›ci.

     GoÅ‚Ä™bie powinny być zaszczepione przeciw paramyxowirozie-   potwierdzone przez lekarza 

     Rodowody prosimy dostarczyć po locie finaÅ‚owym (w terminie 7 dni).

      3.CaÅ‚kowita opÅ‚ata zakwaterowania goÅ‚Ä™bi wynosi 300zÅ‚/szt(brutto)

    Po wpÅ‚aceniu zaliczki, w przypadku nie dostarczenia goÅ‚Ä™bi na WG opÅ‚ata nie ulega zwrotowi.

    Na bieżąco w (Statystyki) bÄ™dzie odbywaÅ‚a siÄ™ kontrola stanu goÅ‚ebnika, wymiana goÅ‚Ä™bi które zginÄ… jest

    możliwa do dnia 10.06.2016r.

    W dniu przybycia goÅ‚ebi na WG zostanÄ… przydzielone obrÄ…czki elektroniczne.

4. Gołębie dostarczone na WG podlegają rozporządzeniom organizatora.

    GoÅ‚Ä™bie dostarczone na WG w zÅ‚ym stanie zdrowotnym z oznakami chorobowymi lub

    podejrzeniem o chorobÄ™ bÄ™dÄ… odesÅ‚ane natychmiast wÅ‚aÅ›cicielowi – uczestnikowi na jego koszt.

5. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość drużyn (5 sztuk).

    Można zgÅ‚aszać również mniejsze iloÅ›ci goÅ‚ebi w drużynie co jednak bÄ™dzie siÄ™ wiÄ…zaÅ‚o z

    mniejszÄ… szansÄ… w mistrzostwie drużynowym.

    NajlepszÄ… drużynÄ™ wyÅ‚oniÄ… loty konkursowe+lot finaÅ‚owy(liczy siÄ™ suma prÄ™dkoÅ›ci)

                                        6. Plan lotów

                               1.lot treningowy x 2 (ok.5­ - 10 km)

                               2.lot treningowy (ok.20­ - 30 km)

                               3. lot treningowy (ok. 50 km)

                               4. lot treningowy (ok. 90 km)

                               1. lot konkursowy : ok.130 km

                               2. lot konkursowy : ok.180 km

                               3. lot konkursowy :ok 230 km

                               4. Lot finaÅ‚owy     :ok.420 km

 

7. DokÅ‚adne daty lotów konkursowych i lotu finaÅ‚owego podane zostanÄ… na stronie internetowej.

    Loty bÄ™dÄ… odbywać siÄ™ z kierunku zachodniego.

   * Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydÅ‚użenia lotu oraz zmiany terminu lotu

      ze wzglÄ™du na warunki atmosferyczne.

   * Ze wzglÄ™dów humanitarnych goÅ‚Ä…b który wróciÅ‚ dzieÅ„ przed lotem, lub

       w zÅ‚ej kondycji nie bÄ™dzie wkÅ‚adany na najbliższy lot.( Za wyjÄ…tkiem FinaÅ‚u ) 

8. Na każdy lot konkursowy gołębie będą wkładały komisje składające się z organizatora oraz

    chÄ™tnych uczestników Mistrzostw WG.

    Wszystkie loty treningowe zegar bÄ™dzie odbijaÅ‚ z caÅ‚oÅ›ci (spisu).

        ZakoÅ„czenie lotów konkursowych odbywać siÄ™ bÄ™dzie wedÅ‚ug zasady:

     36 godzin od wypuszczenia goÅ‚Ä™bi  ,bez wzglÄ™du na ilość  np.(wypuszczenie goÅ‚Ä…bków na lot nastÄ…piÅ‚o 20 marca 2015r o godz.      8,00 ,to zegar zostaje odÅ‚Ä…czony 21 marca o godz. 20,00

  Na locie finaÅ‚owym zegar zostanie odÅ‚Ä…czony  po 4 dobach od wypuszczenia goÅ‚Ä…bków np. (wypuszczenie nastÄ…piÅ‚o 25 marca 2015r o godz 7,00 ,to zegar zostaje odÅ‚Ä…czony 29 marca 2015r o godz 7,00).

  GoÅ‚Ä…bki ,które powrócÄ… do dnia rozpoczÄ™cia aukcji ,zostanÄ… na niej wystawione.                                                                    

9. Obsada Wspólnego goÅ‚Ä™bnika w 2016 roku bÄ™dzie wynosić 600 goÅ‚Ä™bi.

                                                10.Nagrody.

    Przy obsadzie 600 goÅ‚Ä™bi caÅ‚kowita pula bÄ™dzie wynosiÅ‚a ponad 90 tys. zÅ‚ + ewentualne nagrody od sponsorów.

    Lot finaÅ‚owy. Nagrodzonych zostanie 50 najszybszych goÅ‚Ä™bi wedÅ‚ug nastÄ™pujÄ…cego podziaÅ‚u:

 

                                           1 miejsce 20000 zÅ‚+puchar

                                           2 miejsce 12000 zÅ‚+puchar

                                           3 miejsce 8000 zÅ‚+puchar

                                           4 miejsce 5000 zÅ‚

                                           5 miejsce 3000 zÅ‚

                                           6 miejsce 2,500 zÅ‚

                                           7 miejsce 2000 zÅ‚

                                           8 miejsce 1500 zÅ‚

                                           9 miejsce  1200 zÅ‚

                                          10 miejsce 1000 zÅ‚

                                          11 - ­20 miejsce 400 zÅ‚

                                          21­ - 30 miejsce 300 zÅ‚

                                          31- 50 miejsce 250zÅ‚

                                                   Drużyny:

                                          1 miejse – 5000 zÅ‚+puchar

                                          2 miejsce – 3000 zÅ‚+puchar

                                          3 miejsce – 2000 zÅ‚+puchar

  Z każdego lotu konkursowego bÄ™dzie nagrodzonych 3 najszybszych goÅ‚Ä™bi:

                                         1 miejsce 500 zÅ‚

                                         2 miejsce 300 zÅ‚

                                         3 miejsce 200 zÅ‚

                                                    AS:

                                         1.miejsce 4000zÅ‚ +puchar

                                         2. miejsce 2500zÅ‚ +puchar

                                         3. miejsce 1500zÅ‚ + puchar

                                         4-5. miejsce 1000zÅ‚  

Do mistrzostwa drużynowego  bÄ™dÄ…  sumowane prÄ™dkoÅ›ci  3 (trzech) najszybszych goÅ‚Ä™bi drużyny z każdego lotu.

GoÅ‚Ä…b AS bÄ™dzie liczony również z sumy prÄ™dkoÅ›ci.

Jeżeli z lotu finaÅ‚owego nie powróci 50 goÅ‚Ä…bków ,to brakujÄ…ce nagrody zostanÄ… podzielone równo na goÅ‚Ä™bie które byÅ‚y zakoszowane na finaÅ‚, lecz z niego nie powróciÅ‚y

                                         

11. Organizator bierze na siebie obowiÄ…zek :

     zakwaterowania we wspólnym goÅ‚Ä™bniku

     opieki nad powierzonymi goÅ‚Ä™biami

     prawidÅ‚owego żywienia,karmienia i pojenia ( karmy Vanrobaeys i Versele-Laga)

     organizacji lotów treningowych oraz konkursowych,

     prowadzenia i publikowania odpowiedniej dokumentacji z przebiegu

     mistrzostw na stronie internetowej (ukazywać siÄ™ bedÄ… statystyki z oblotów i treningów)

     GoÅ‚Ä…bki dodatkowo zostanÄ… zaszczepione przeciw paramyxowirozie i ospie

OpiekÄ™ weterynaryjnÄ… w sezonie 2016 prowadzić bÄ™dzie specjalista od chorób goÅ‚Ä™bi

                                             lek. wet.dr.ROBERT MYSZKOWSKI

12. Po sezonie zostanie zorganizowana aukcja, z której 70% uzyskanej kwoty- prowizja aukcyjna 15% trafia do uczestnika

 . GoÅ‚Ä™bie, które nie zostanÄ… sprzedane na aukcji przechodzÄ… na wÅ‚asność organizatora.

*    Wszystkie nagrody pieniężne bÄ™dÄ… wypÅ‚acane po zakoÅ„czeniu i rozliczeniu aukcji.

*     Od nagród wysyÅ‚anych na konta zagraniczne bÄ™dzie potrÄ…cana prowizja bankowa.

13. W dniu lotu finaÅ‚owego odbÄ™dzie siÄ™ przyjÄ™cie dla uczestników i kibiców.

14. Organizator informuje iż nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o 10% podatek dochodowy do

      urzÄ™du skarbowego 

Odwiedzin: 321640, Dzisiaj: 12, On-line: 6 Copyright © wgcentrum.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone - NOWY SERWER